Tổng quan: Google App Script là ngôn ngữ lập trình dựa trên JavaScript với trình biên tập, biên dịch, nơi lưu trữ file đều nằm trên mây (máy chủ của Google). Với công cụ này, bạn có thể lập trình để thao tác, can thiệp đến rất nhiều các dịch vụ của Google. Do chương trình nằm trên mây nên có thể được chạy một cách tự động theo những khoảng thời gian chọn trước hoặc có một sự kiện diễn ra.

Công cụ: để làm việc với Google App Script đơn giản chỉ là một máy tính có nối mạng và 1 tài khoản Gmail.

continue reading…