Đây là phần code phục vụ cho bài Tạo ứng dụng Trộn email bằng Google App Script.

continue reading…